Meer informatie

Meer informatie

VZW ZeZijnZo richt zich op ouders met kinderen met ontwikkelingsproblemen. Hierbij kunt u de vraag stellen welke problemen hierbij precies bedoeld worden. Maar ook andere algemene vragen zullen wij op deze pagina kort gaan beantwoorden.


Natuurlijk kunnen er vragen zijn die hier niet beantwoord worden,  u kunt deze vragen altijd stellen via onze contactpagina.


Welke kinderen hebben wij voor ogen met onze VZW?

Wij zetten ons in voor kinderen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van sociale-, gedrags- en leerproblemen. Hierbij beperken we ons niet tot specifieke groepen, maar zetten we ons in voor kinderen met diverse soorten problemen die hun oorsprong kennen in psychisch en neurologisch gerelateerde oorzaken die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in het algemeen.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere:


- ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), of vrij vertaald: aandachtstekort- hyperactiviteitstoornis.  Kenmerkend hierbij zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden.


- ADD (attention deficit disorder), of vrij vertaald: aandachtstekortstoornis. Kenmerkend hierbij is een sterk verlaagd vermogen om aandacht voldoende bij activiteiten te houden. ADD wordt in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte prestaties. 


- HSP (Highly Sensitive Person), of vrij vertaald hoogsensitieve persoon. Kenmerkend hierbij is dat zij zich bewust zijn van subtiele signalen in de omgeving, sterk worden beïnvloed door stemmingen van anderen, nogal gevoelig voor pijn. Als kind worden zij vaak door hun ouders of leerkrachten gevoelig of verlegen gevonden.


- ASS (autismespectrumstoornis) 


- Dyslexie: problemen bij lezen en/of spellen. Zelfs na veel oefening blijft het automatiseren van letters naar klanken (lezen) of van klanken naar letters (schrijven) zeer moeilijk.


- Gilles de la Tourette: Kinderen die hieraan lijden, voelen sterke prikkels om bepaalde bewegingen te maken of bepaalde geluiden of woorden te uiten


Naast deze psychisch en neurologisch gerelateerde problemen bij kinderen, kunnen ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan de ontwikkelingsproblemen.

Hierbij valt te denken aan:


- Taalachterstand als gevolg van anderstaligheid van ouders, verzorgers.


- Sociale achterstand of isolement als gevolg van herkomst.


- Financiële ongelijkheid, waardoor over onvoldoende middelen kan worden beschikt door o.a. werkloosheid of ziekte van ouders of verzorgers.


Kortom de groep ouders en kinderen waar wij ondersteuning aan bieden beperkt zich niet tot geïsoleerde groepen, maar tot alle kinderen in de maatschappij die met  ontwikkelingsproblemen worden geconfronteerd en hierover geïnformeerd willen worden of met anderen hierover in gesprek willen gaan.